Καταστατικό

§ 1 Ονομασία και έδρα
Ο σύλλογος φέρει την ονομασία „Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.Σ.)“ και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος.

§ 2 Σκοπός
Σκοπός του συλλόγου είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης, των επιστημών, της μουσικής, της λογοτεχνίας, των καλών τεχνών με κέντρο βάρους την Ελλάδα, καθώς και των δημοκρατικών αξιών και της αλληλεγγύης των λαών. Ο Σύλλογος δεν έχει ούτε κομματικούς, ούτε ιδιωτικοοικονομικούς, ούτε θρησκευτικούς στόχους και συμφέροντα. Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:
• Ημερίδες, ομιλίες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης,
• Εκθέσεις, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις,
• Επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια,
• Συμβουλευτική συμπαράσταση και υποστήριξη άλλων ελληνικών συλλόγων στο Βερολίνο και στο Βρανδεμβούργο σε επιστημονικά θέματα,
• Η καλλιέργεια σχέσεων με παρόμοιους ακαδημαϊκούς συλλόγους ή οργανισμούς στην Ελλάδα,
• Προαγωγή και υποστήριξη του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο Βερολίνο και Βρανδεμβούργο.

§ 3 Μέλη (Στελέχωση)
1. Ο σύλλογος αποτελείται από τακτικά, επίτιμα μέλη, μέλη-χορηγούς. Τα επίτιμα μέλη και τα μέλη-χορηγοί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι).
2. Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε απόφοιτος Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ), ο οποίος είναι έλληνας υπήκοος ή ελληνικής καταγωγής ή είναι συζευγμένος με έλληνα υπήκοο και έχει τον τόπο κατοικίας του στο Βερολίνο ή Βρανδεμβούργο και δέχεται και υποστηρίζει τους στόχους και τα συμφέροντα του Συλλόγου, όπως αυτά αναφέρονται
στην § 2. 3. Μεμονωμένα άτομα ή σύλλογοι του εσωτερικού ή εξωτερικού, τα οποία υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Συλλόγου, όπως αυτές αναφέρονται στην § 2, μπορούν να συμπεριληφθούν στον κύκλο των υποστηρικτών ή να γίνουν επίτιμα μέλη του συλλόγου.
4. Για την εγγραφή ή απόρριψη ενός μέλους, ενός επίτιμου μέλους ή την αποδοχή στον κύκλο υποστηρικτών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.
Η αίτηση εγγραφής πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και δη το αργότερο έξι (6) εβδομάδες πριν την τακτική γενική συνέλευση, για να έχει το νέο μέλος δικαίωμα ψήφου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται όνομα, επώνυμο, εκπαίδευση, επάγγελμα, τόπος κατοικίας και υπηκοότητα του αιτούντος και να επισυνάπτεται μία φωτοτυπία του πτυχίου ανωτέρας/ανωτάτης εκπαίδευσης. Επίσης είναι επιθυμητό να επισυνάπτεται και μία τραπεζική εξουσιοδότηση για την
αυτόματη πληρωμή της συνδρομής από τραπεζικό λογαριασμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή του υποψηφίου σε εκείνη την συνεδρίαση, κατά την οποία θα έχει υποβληθεί η πλήρως συμπληρωμένη αίτηση και τα απαραίτητα περαιτέρω αποδεικτικά. Η απόφαση για την εγγραφή πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στον αιτούντα το αργότερον έξι (6) εβδομάδες μετά την υποβολή της αιτήσεώς του. Εναντίον της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει ένσταση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.
5. Η δήλωση αποχώρησης από μέλος πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως το αργότερο τέσσερις (4) εβδομάδες πριν το τέλος του τριμήνου.
6. Η ιδιότητα σαν μέλος παύει
1. με τον θάνατο του μέλους,
2. με την αποχώρησή του μέλους, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως το αργότερο έως το τέλος του τριμήνου,
3. εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της ιδιότητας του μέλους σύμφωνα με την § 3, παρ. 2, 4. εάν το μέλος εκ προμελέτης ή βαριάς αμέλειας παραβεί το καταστατικό και έχει βγει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
5. εάν το μέλος οφείλει τις συνδρομές στον Σύλλογο για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και δεν τις καταβάλει μετά από δύο γραπτές υπενθυμίσεις.
7. Ο αποκλεισμός πρέπει να κοινοποιηθεί έγγραφα στον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) εβδομάδων από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με παράθεση των λόγων διαγραφής. Κατά της απόφασης του αποκλεισμού είναι δυνατή ένσταση στην επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Η ένσταση πρέπει να γίνει εγγράφως με συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής. Στις περιπτώσεις αυτές παύει η ενεργός συμμετοχή του μέλους μέχρι να αποφασίσει σχετικά η επόμενη Γενική Συνέλευση.
8. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση. Επίτιμα μέλη και υποστηρικτές δεν πληρώνουν συνδρομή.
9. Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής, η οποία πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, πραγματοποιείται με τραπεζική εξουσιοδότηση, με έμβασμα ή τοις μετρητοίς.

 

§ 4 Όργανα
Τα όργανα του συλλόγου είναι:
1. η Γενική Συνέλευση των μελών
2. το Διοικητικό Συμβούλιο
3. το Εποπτικό Συμβούλιο.